Sunday, 15 January 2012

Ökens guld/The Gold of the Desert


Det är på vintern apelsiner mognar. Var det på 70-talet (rätta mig gärna ni som har bättre minne) som det var först runt advent handelsdiskarna fylldes av de maffiga, färgglada frukterna, för att sedan tunnas ut fram på tidig vår. Nånstans i början på sommarlovet hade man nästan glömt dem, men så var de där igen, söta, saftiga och sällsamt livsbejakande, också en själens vitamininjektion lagom till första snön. Min familj frossade aldrig i frukt när jag var barn, utom just till jul. Närmast olovliga överdoser i apelsiner och satsumas. Det var väl något med mörkret, solbristen. En apelsin var som solen själv, fyllde hela handen. Numera har jag förlorat känslan, upptäcker jag när jag kommer till Marrakesh – och barndomsmagin väcks till liv igen. Apelsinerna mognar i Marocko i december. Nej, det är inte bara det att de säljs i varje gatuhörn. Lyser brandgula från åsnekärror, lastbilsflak, på dukar utlagda på trottoarerna, i drivor byggda på höjden, orange pyramider. Det är inte heller att man enbart kan korsa det smått legendariska centrala torget Djemaa el Fna i medinan, gamla staden, i korselden av oräkneliga, konkurrerande försäljare av färskpressad apelsinjuice.


It is in winter oranges ripenWasn't it the 70's that it was not until around Christmas, and only then, supermarkets were filled with the juicycolourful fruitand then had more or less disappeared by early spring. Somewhere at the beginning of the summer holidays one had almost forgotten about thembut they would return again, sweet, succulent and strangely life-affirming, in time for the first snow in late NovemberMy family allowed ourselves a winter overdose of oranges and satsumasIt had something to do with the dark days, the lack of sunlight. An orange was like the sun itselffilled the whole handNowadays, I have lost that particular feelingI realise, when I arrive in Marrakesh - and childhood magic is brought back to life again. No, it's not just that oranges are sold in every street corner, from donkey carts, back of lorrieson canvases laid out on the pavementsin droves, in man-made hills of fruit, orange pyramidsNor is it that you can only cross the legendary central square Djemaa el Fna in the medinathrough crossfire of the countless, competing vendors' cries about freshly squeezed orange juice.

Det som drabbar mig är apelsinträden.
Det är som om jag kommit till saftens källa.


What hits me are the orange trees.
It's like I've come to the well of the juice.


De förvånansvärt små, prydliga träden växer förstås på innergårdarna till palatsen (se mer om dem i föregående inlägg) och stadsmuséet. Stadsmuséet!


The surprisingly smallneat trees grow, of course, in the courtyard to the palaces (see more about them in the previous post) and within the grounds of the municipal museumThe municipal Museum!


Men allra läckrast – och mest oväntat – är att vi kan vandra i timmar åt än det ena hållet i staden, än det andra, och varenda stor gata – och de är många – är kantad, på båda sidor, av apelsinträd. Till och med längs den enorma, hårt trafikerade genomfartsleden Avenue Mohammad VI, ståtar de, ett på var tionde meter. På båda sidor. I dubbla rader, eftersom avenyn dessutom bjuder på en mittrefug som svenska Trafikverkets generaldirektör inte ens kunnat drömma om i sina våtaste mittrefugdrömmar. Eller egentligen är det sex mittrefuger på rad, vartefter vägen går rakt igenom en giganorm olivlund för att sedan dra en bra bit ut på landet, fortfarande med planterade refuger, om än i något mindre bombastisk skala. Spännvidden och omfattningen av de centrala delarna av mittrefugernas plantering trotsade all möjlighet att göra dem någon som helst rättvisa på bild, men tänk er dessa rader av apelsinträd, uppstickande ur tiotusentals rosenbuskar i till synes oändlighet. Lägg till en liten fontän på var tolfte meter, och, lite diskret så där, det tar en liten stund innan den framträder på näthinnan, den blåslöjade konturen av Atlasbergen i fjärran.


But the most fantastic - and most unexpected - is that we can walk for hours in any direction of the city, and every high street - and they are many - is lined on both sideswith orange treesEven along the hugebusy thoroughfare Avenue Mohammed VIthere is one orange tree in every ten metersOn both sides. In double rows, as the avenue also offers a center refuge the size of a small town park. Or actually, there are six refuges in the middle of the row, after which the road runs through an ginormous olive grove before it hits the countrysidestill with planted traffic islandsalthough on a somewhat less bombastic scaleThe range and extent of the central part of the refuge planting defied any try to make it justice on a photograph, but imagine these rows of orange treessticking up out of the tens of thousands of rose shrubs into what seems like eternityAdd a small fountain every twelve metre, and, the blue-veiled contour of the Atlas Mountains in the distance.

Kan man inte fylla Stockholms Stadsmuseums innergård med krusbär. Ett hav av körsbärsträd runt stadshusets kajkanter. Hallon på Sergels torg, någon? Någon lämplig, tjockhudad frukt som kan kanta Essingeleden?


Couldn't the courtyard of Victoria & Albert's Museum be filled with gooseberry shrubsA sea of ​​cherry trees around the Parliament. Raspberries in Trafalgar Square, anyone? Any suitablethick-skinned fruit that can frame the M25?

(Det bästa från Marrakesh har jag sparat till sist – en smått surrealistisk trädgård skapad av en konstnär under första halvan av 1900-talet, i modern tid förvaltad av en världscelebritet som vi mer associerar med mode och parfym…)


(The best bit of Marrakesh, however, I have saved for last - a somewhat surrealist garden created by an artist in the first half of the 1900s, and lovingly catered for in modern times by a fashion and perfume celebrity...)

Sunday, 8 January 2012

Palmblad och rosor/Palm Trees and Roses

 
Han måtte ha besökt Marrakesh, Slas. Här landade jag på annandagen och insåg att mina förväntningar på en stad byggd mitt i en öken definitivt inte hade grönska särskilt högt på listan. Visst, en oas här och där kunde jag gott tänka mig, någonstans måste stereotypen ha fått sin första näring. Istället möter jag en stad där de offentliga planteringarna överträffar – både i skala och ambition – de i de flesta europeiska huvudstäder jag kan komma på (bara Agdalträdgården, grundad någon gång på 1100-talet, sträcker ut sina frukt-, oliv- och aprikosträd över 500 hektar). Man får dessutom ha i åminne att de har en nackdel, marockanerna. Regn är inget man kan räkna med.

I landed in Marrakesh and realised that my expectations of a city built in the middle of a desert certainly did not have greenery particularly high on the listSure, an oasis here and there, I could well imagine. Instead, I meet a city where public plantings surpass - both in scale and ambition - the ones in most European capitals I can think of (Agdal garden on its own, founded in the 12th Centurystretches out its fruitolive and apricot trees over 500 acres). One must also bear in mind, they have a disadvantagethe MoroccansRain is not something they can count on.

Bevattningstekniken har man effektiviserat, med en snillrik ”vallgrav” som grävts upp runt alla plantor och träd (utom suckulenter, förstås). Detta koncentrerar det tillförda vattnet till där det verkligen behövs. Notera också hur naket det är mellan de stora träden/plantorna. För en svensk trädgårdsentusiast kliar det genast i fingrarna och man vill spada in någon läcker underplantering. Jag har inte fått det bekräftat men jag gissar att anledningen är just torkan. Stora plantor med kraftfulla näringsreserver går att odla i en öken. Småväxter är liksom ingen idé, de skulle torka på en förmiddag om man inte var där med slangen varje dag.  


Irrigation technology has been refined with an ingenious "moat", dug up around all the plants and trees (except succulentsof course)This concentrates the supply of water to where it's really neededAlso, note how bare the ground is between the plantsA Swedish garden enthusiast instantly wants to fork in some dense underplanting. Noconfirmed but I'm guessing that the reason is the droughtLarge plants with powerful nutritional reserves can grow in a desert. Growing small plants is no pointthey would wither in a morning if you were not there with the hose every day.
Palmer är, förstås, legio i den här delen av världen. De är dessutom läckert grafiska i sitt uttryck. De resliga stammarna ger höjd i ett platt landskap och är dessutom snyggt färg- och formmatchade med linjerna i de medeltida byggnaderna.  

Palm trees grow, of course, in abudance in these parts of the world. They are also elegantly graphic in their expression. The tall trees provide height in a flat landscape and their color and shape elegantly matching the hues and lines of the medieval buildings.


Palmernas bladverk ger en rufsig, nästan lekfull kontrast till den allvarliga, stilrena arkitekturen.  

The palm tree foliage gives a tousled, almost playful contrast to the serious, classy architecture.

Och glöm det där med turistortens standardpalm, här finns en artrikedom inom släktet som får våra svenska tallskogar att synas en aningens enahanda.  

And forget your standard tourist resort palm tree. Here, there is a variety of species within the genus that make our woodlands appear somewhat monotonous.


Palmer är också ymnigt förekommande i den centrala stadsparken, förstås, som bitvis ter sig som en smärre djungel i svenska ögon.  

Palm trees are also abundant in the central city park, of course, which at times resembles a small jungle to me.


De botaniska inslagen intill och inuti (!) medeltida palats och andra historiska byggnader tycks lika kärleksfullt omhändertagna som husen själva. Det är som om de alltid hört ihop, vuxit ihop. Lätthet och fräschör intill tyngd och historia. Det är också trädgårdarna och växterna som visar spåren av liv genom seklen; en lördagsförmiddag i skuggan under palmen ligger inte långt borta i fantasin, en måltid av nyss plockad frukt. Möblemang och saker däremot, är undanplockat och förevisas i glasmontrar om de visas alls. 


The botanical additions on the grounds and even inside (!Medieval palaces and other historic buildings appear to be as lovingly cared for as the houses themselves. It's as if they have always belonged togethergrown together. Lightness and freshness next to weight and history. It's also in the gardens and through the plantings that history comes to life. One Saturday morning in the shade of the palm trees on the patio is not far away in the imagination, or a meal of just-picked fruitFurniture and things, however, are removed from the rooms and exhibited in glass cases if they are shown at all.
 


Öknen måste grönska för att kunna uthärdas. Och de flesta ståtliga byggnader här byggdes en gång med en trädgård, något annat var otänkbart. De stora palatsen har flera stycken. Följaktligen är det inte alls konstigt att ramla på en citron bland grenverket i gången upp mot Palais Bahia, eller att bananer blommar på dess innergård.

The desert has to flower to be endured. And most magnificent buildings here were built with a garden, a lush patio, anything else was unthinkable. The great palaces even have several. Consequently, it is not surprising to stumble across a lemon among the branches by the path up to the doors of Palais Bahia, or finding the banana plant in flower in its courtyard.En Brugmansia frodas intill den medeltida gravvården.


A Brugmansia thrive next to the medieval tomb.
 
Så, vad kombinerar man dessa exoter med? Svaret ligger i rubriken. Rosor. Totalt otippat av undertecknad. I tiotusental. Enorma rabatter med bara två färger, två sorter. Vita är favoriten, men på sina ställen dominerar en röd sort. Enkelt, elegant, och effektfullt.

So, what do the Moroccans combine these exotic palnting withThe answer lies in the title of this blog post. RosesTotally unpredicted. Roses, en masse. Hugely just two colorstwo varietiesWhite is the favoritebut in some places a red rose dominates. Simple, elegantand visually effective.(Nästa inlägg ska handla om en vinterfrukt som vi numera kan köpa året runt. Men i Marrakesh vrids årstiderna rätt. Det är på vintern, lagom till jul, som apelsinen mognar. Och det blir temat över hela staden.)